pravila-covid19-1

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Цели и задачи…………………………………………………………………………………… 3 стр.
 2. Мерки за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 ……. .3 стр.

                   2.1. Задължителни ………………………………………………………………………… 3 стр.

                   2.2. Препоръчителни …………………………………………………………………….. 5 стр.

                   2.3. Възпитателни …………………………………………………………………………. 6 стр.

 1. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 ………. 8 стр.

                   3.1. Подготвителни мерки ……………………………………………………………… 7 стр.

                   3.2. Задължителни медицински протоколи …………………………………….. 8 стр.

                            3.2.1. При симптоми при ученик …………………………………………… 8 стр.

                            3.2.2. При симптоми при възрастно лице ………………………………10 стр.

 1. Алгоритъм за превключване от присъствено към обучение

                                      в електронна среда от разстояние …………………………………….. 12 стр.

 1. Възможности за обучението за учениците с установен

                                      по-висок риск от COVID-19 ……………………………………………… 14 стр.

 1. Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали

                                      присъствените учебни занятия ………………………………………… 16 стр.

 1. Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежени, стрес и дезинформация …………………………………………………… 16 стр.
 2. Задължения на директора, педагогическите специалисти, медицинското лице, лицата, които отговарят за хигиената, родителите ……………….18 стр.
 3. Приложение №1………………………………………………………………………………..22 стр.
 4. Заключителни разпоредби ……………………………………………………………… 26 стр.

     Настоящите правила се създават в условията на пандемична ситуация на разпространение на Ковид -19. Те имат за цел да набележат мерки за опазване здравето на учениците, учителите и служителите в ПГАВТ“А.С.Попов“. Правилата са създадени на база Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, дадени от МОН в сътрудничество с Министерството на здравеопазването, социални партньори, директори на училища, родители, учители, неправителствени организации. Документът включва задължителните правила и мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, определени от МОН и мерки, съобразени със спецификата на обучението в ПГАВТ“А.С.Попов“. Те имат за задача:

 1. Да направим ПГАВТ „А.С.Попов“ максимално безрискова среда;
 2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19;
 3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки или за цялото училище) и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-19;
 4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;
 5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
 6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
 7. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване на педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, родители и ученици, за дооборудване и др.

 

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА

Задължителни мерки

1.Спазване на общите здравни мерки.

 1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

 • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 • в класните стаи и другите учебни помещения ( учебни работилници, лаборатории, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка

При учители, които преподават само в една паралелка, носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание.

    Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

    Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието междупаралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

    Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите – маски или шлемове.

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

    Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища,бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

    Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

    Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата  е  необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

 1. Засилена лична хигиена и условия за това:

Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и персонал.

Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището,в учителската стая и в коридорите, а при възможност – и в класните стаи,лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.

 1. Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми.
 2. Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние.
 3. Спазване в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“
 4. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията
 • Създаване на план за работа на ПГАВТ“А.С.Попов“ в условията на COVID-19
 • Определяне от директора на лице и екип, отговорни за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията
 • Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал
 • Запознаване на ученици, персонал и външни посетители със здравните изисквания.
 • Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.
 1. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при формирането на сборни групи по ЗИП, при осъществяване на занимания по интереси.

         При необходимост от смесване на ученици от различни паралелки разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях. При възможност  организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката. При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

     Препоръчителни мерки

Препоръчителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса  се прилагат доколкото и където и когато е възможно.

 1. За общообразователните предмети и теоретичните занимания по професионална подготовка отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.

     Използване на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. компютърен кабинет, лаборатории, работилници и физкултурен салон.

 1. При възможност разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.
 2. Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.
 3. Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.
 4. По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 5. Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
 6. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по–голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
 7. Отстраняване на ненужните предмети от коридорите.
 8. Въвеждане на правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.
 9. Разделяне на паралелките при ползване на различните входове.
 10. Отворяне на всички входове с цел да не се допуска струпване на ученици
 11. Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки.
 12. Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито.
 13. В училищната библиотека да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг не по-малко от 1,5 метра.

     Възпитателни мерки

 1. Провеждане на периодични разговори/ беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19.
 2. Напомняне на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
 3. Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
 4. Създаване на навици за правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
 5. Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 6. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
 7. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може побързо да се определят потенциалните заболели.
 8. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

Мерки за координация и взаимодействие

        1.Осъществяване на връзка със Столична регионална здравна инспекция. Предварително уточняване на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в институцията.

         2.Осъществяване на връзка с родители и лични лекари. Актуализиране на базата данни за телефоните на родителите, учениците  и личните им лекари.

         Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

 

   ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕТО

Правилата за поведение в ПГАВТ „А.С.Попов“ при съмнение или при констатиран случай на COVID-19 имат за цел да се създадат необходимите условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели, както и да комуникира стъпките на действие с цел възпитаване на спокойно и уверено поведение в случай на  COVID-19 в училището. Това включва както мерки за подготовка за евентуална среща с вируса в професионалната гимназия, така и спазването на конкретни правила при наличие на симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик или на учител или служител от професионалната гимназия.

 Подготвителни мерки:

  Подготвителните мерки в ПГАВТ“А.С.Попов“ изискват:

 • Обособяване на място за изолиране на ученик или възрастно лице с грипоподобни симптоми.
 • Създаване на организация в професионалната гимназия за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и за недопускане в сградата на професионалната гимназия на лица във видимо нездравословно състояние. Медицинският филтър се извършва от медицинското лице и дежурните учители в началото на учебния ден като работата им се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час, и могат да им подадат обратна информация за общото състояние на учениците.
 • Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели.
 • Информиране на родителите за прилаганите в професионалната гимназия здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки, които ще бъдат предприети.

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗДРАВНИ ПРОТОКОЛИ

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на  COVID-19 в училището включват:

3.2.1. При наличие на един или повече симптоми при ученик

3.2.2. При наличие на един или повече симптоми при възрастно лице

 Задължителни здравни протоколи при наличие на един или повече симптоми при УЧЕНИК:

  Симптомите на заболяване от COVID-19 при ученик са: повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора,  мускулни болки,  гадене,  повръщане,  диария и др.

  При наличие на един или повече от изброените по-горе симптоми при ученик от ПГАВТ“А.С.Попов“ е задължително да се следва изброеното по-долу първоначално поведение:

 • Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение (изолатор), докато не се прибере у дома.
 • На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците на ученика и се изисква незабавно да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт и др.).
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват: да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в професионаланат агимназия само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

           В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик от ПГАВТ „А.С.Попов“ е задължително да се следва изброеното по-долу поведение:

 • Родителите информират директора на професионалната гимназия, който трябва незабавно да се свърже с РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на професионалната гимназия.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ – в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
 • Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на ученика и на РЗИ
 • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на ученика и на РЗИ.
 • При карантиниране на контактния ученик членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на ученика и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
 • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

       Задължителни здравни протоколи при наличие на един или повече симптоми при ВЪЗРАСТНО ЛИЦЕ:

  Симптомите на заболяване от COVID-19 при възрастно лице са: повишена телесна температура,  кашлица,  хрема,  задух,  болки в гърлото,  умора,  мускулни болки, гадене,  повръщане,  диария и др.

  При наличие на един или повече от изброените по-горе симптоми при възрастно лице (работник или служител) от ПГАВТ“А.С.Попов“ е задължително да се следва изброеното по-долу първоначално поведение:

 • Възрастното лице незабавно се изолира в спецуално определеното за това помещение (изолатор) и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането му у дома не е възможно в същия момент.
 • Избягва се физически контакт на възрастното лице с други лица.
 • При възможност възрастното лице използва личен транспорт за придвижване до дома си.
 • Възрастното лице осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, които следва да се предприемат в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи PCR тест.
 • Директорът на професионалната гимназия предоставя на РЗИ списък с контактните на възрастното лице ученици, учители и друг персонал в съответствие с указанията на РЗИ
 • Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с възрастното лице.
 • След като възрастното лице напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Възрастното лице се допуска отново на работа в професионаланата гимназия само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

  В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастно лице (работник или служител) от ПГАВТ“А.С.Попов“ е задължително да се следва изброеното по-долу поведение:

 • Възрастното лице информира директора на професионалната гимназия, който незабавно се свързва с РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в професионалната гимназия и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Директорът на професионалната гимназия предоставя на РЗИ списък с учителите и  учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ
 • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в професионалната гимназия, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на ПГАВТ“А.С.Попов“
 • В зависимост от броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялата професионална гимназия.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
 • Ученици от паралелката, на която възрастното лице е класен ръководител. Родителите/настойниците на учениците от тази паралелка се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ
 • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното възрастно лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ
 • След отстраняване на заразеното възрастно лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт възрастното лице в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Същност:

Съгласно Насоките на МОН ПГАВТ“А.С.Попов“ очаква Министерството на образованието и науката да обяви: 1) броя на заболелите от COVID-19, при който ще се преминава към обучение в електоронна среда и 2) броя заболели в училището/населеното място/региона от сезонни респираторни вируси, при който в училището/населеното място/региона ще се обявява грипна епидемия.

Обучението в електронна среда от разстояние (ОЕРС) не е дистанционна форма на обучение, а обучение с различни средата, при което учителят и учениците не са физически на едно и също място, а реализират учебния процес в електронна среда с помощта на информационните технологии. ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците. След приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование ОЕРС ще може да се прилага за:

 • отделен ученик, който по медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, определен със ЗИД на ЗПУО) не може да посещава училище.
 • Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му.

3) цяла/цели паралелка/и, които се обучават в дневна форма на обучение.

Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

 Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

 При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.

Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

         Задължителни мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към ОЕРС:

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към ОЕРС в ПГАВТ“А.С.Попов“са както следва:

 • Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.
 • Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
 • Използване на единна платформа за цялата професионална гимназия
 • Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:

                     а) Синхронно ОЕСР – поставят се отсъствия и оценки;

                     б) Асинхронно ОЕСР – не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика;

                     в) Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР – отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР,

                     г) Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия- възможно е и оценяване.

 • Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР
 • Разработване при необходимост на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина;
 • Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР.

След приемането на промените в ЗПУО ще е възможно целогодишно – комбинация от присъствено обучение и обучение в електронна среда от разстояние.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ С УСТАНОВЕН ПО-ВИСОК  РИСК ОТ COVID-19

        С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици е възможно да се осъществява в дневна   форма на обучение в електронна среда от разстояние, в самостоятелна форма. Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за личностно развитие.

         Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна (присъствена) в друга форма се свеждат до:  

 • Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма.  В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 1 – с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.
 • Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в самостоятелна форма).
 • Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.

      В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование – и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицит.

       Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование.  Семействата, чието дете или член на домакинството е в  рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

         Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват:

 • Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в рискова група.

 

 СЪПЪТСТВАЩА ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ПРОПУСНАЛИ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

Отчитайки, от една страна, трудната ситуация във връзка с разпространението на COVID-19, която може да доведе в отделни случаи до карантиниране на една или повече паралелки, на цялата професионална гимназия, да наложи задържане вкъщи на отделни ученици, които страдат от заболявания, които ги поставят в рискова група от СOVID 19, и зачитайки правото на родителите да не пускат децата си да присъстват в клас, професионалната гимназия може да предостави съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети.

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности, ще се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция.

На общо основание на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.

 

        ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБЪР ПСИХОКЛИМАТ И НАМАЛЯВАНЕ НА СИТУАЦИИТЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ, СТРЕС И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

 В настоящата ситуация е важно всички мерки да бъдат осъзнати и приемани от всички като значими за опазване здравето учениците, на техните родители и семейства и на учителите и служителите на ПГАВТ“А.С.Попов“ и техните семейства. Необходимо е да бъде намерен балансът между добрата информираност и прекаленото ангажиране на вниманието на училищната общност с рисковете от разпространение на вируса.

ПГАВТ“А.С.Попов“ се стреми да осигури спокойна среда за обучение, възпитание и труд, в която да бъде предоставена необходимата информация за рисковете от заразяване, но в никакъв случай да не се допусне създаване на напрежение от непрекъснато фокусиране върху темата.

Педагогическият съветник  и психолога при необходимост провеждат срещи с отделни ученици и с цели паралелки,на които в спокойна обстановка изслушват тревогите и страховете им, успокояват ги чрез разясняване на настоящите правила и ги уверяват, че в професионалната гимназия се прилага надежден набор от мерки, гарантиращ в максималната възможна степен безопасната среда на обучение, възпитание и труд.

 За да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация, ПГАВТ“А.С.Попов“ предприема следните стъпки:

Стъпка № 1. Обсъждане и информиране. Настоящите правила се обсъждат и приемат  на педагогически съвет . Така проведеното обсъждане гарантира правилното разбиране и приемане на задълженията на всеки и осъзнаване необходимостта от спазването им.

Одобрените от екипа на училището правила следва да бъдат представени по подходящ начин на учениците на професионалната гимназия и чрез тях и на техните родители. Правилата трябва да бъдат представени с необходимите пояснения и аргументация от страна на класните ръководители, като това ще даде необходимата увереност и спокойствие от страна на родителите.

Правилата следва да бъдат отворени и променяни винаги когато бъде оценена необходимостта от това като всяка промяна трябва да бъда представяна на членовете на училищната общност.

ПГАВТ“А.С.Попов“ задължително уведомява родителите, като изпращат електронни съобщения чрез електронен дневник и публикува актуалната информация за мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 на сайта на училището. В допълнение към това професионалната гимназия информира родителската общност:

 • В началото на учебната година – за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището;
 • Регулярно – веднъж на две седмици, за епидемичната ситуация в училището;
 • Извънредно – при наличие на болен ученик, учител или служител в професионалната гимназия и/или промяна в някоя от мерките и правилата за ограничение на разпространението на COVID-19. Тези съобщения трябва да информират родители относно броя на заболелите, от кои класове са, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес. Текстът на съобщенията се съгласува с педагогическия съветник и психолога на училището с оглед недопускане на излишно напрежение. Общата част на тези съобщения може да бъде изготвена предварително с цел по-бърза реакция при възникване на конкретен случай.

Стъпка № 2. Познаване и прилагане.

Със заповед на директора на ПГАВТ“А.С.Попов“ е определен организационен екип, който отговаря и за спазването на настойщия правилник. Той има за задача при констатиране на неспазване на някое от правилата да  напомня на лицата, които не са го спазили, и да обсъжда необходимостта от подкрепа за неговото спазване. Аргументът за спазване на правилата винаги е свързан с опазване на собственото здраве и здравето на околните. Това важи не само за колектива, но и при констатиране на неспазване на правилата от учениците.

Организационният екип, на база на констатираните практики и неизпълнение на правилата, предлага изменения и допълнения на настоящите правила целогодишно.

Стъпка № 3. Подкрепа при затруднения.

 При неспазване на правилата в професионалната гимназия от учител, служители, ученик или родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, довели до нарушението на настоящите правила, но преди всичко в търсене на пътища за тяхното отстраняване. Разговора се провежда от член на екипа или от класен ръководител.

За намаляването на напрежението и стреса е препоръчително да бъдат споделяни добри практики на учители от професионалната гимназия или от други училища на територията на областта и страната.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

Директорът на ПГАВТ“А.С.Попов“ със своя заповед:

а) определя лице, отговорно за организацията и спазването на настоящите правила и мерки;

б) разпределя отговорностите на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал и график за работа им, който ежеседмично се актуализира;

в) определя учителите от училището, които биха могли да предоставят обучение и/или консултации в електронна среда от разстояние.

г) утвърждава графици за началото на учебния ден, за почивките между часовете, за почистване и дезинфекция на различните помещения, за дежурство на входа, в коридорите, стол  и др.

16.2. Създава организация за:

а) извършване на хигиенни и дезинфекционни дейности, като съвместно с медицинското лице изготвя протокол за почистване и дезинфекция, които не се извършват в присъствието на ученици;

б) запознаването на учениците, персонала и посетители със здравните изисквания, с инструкциите за начина на ползване на съответните дезинфектанти, правилното приготвяне на дезинфекционни разтвори (ако не са готови за употреба);

в) бърза и лесна комуникация с родителите, в която може бързо да ги информира за правилата за работа;

г) поставянето на общодостъпно и видно място (преддверия, фоайета, коридори, класни стаи, тоалетни, умивалници и др.) на информационни материали ( постери, плакати и др.) за правилна хигиена и начин за миене на ръцете и за носенето на маска за лице, за спазването на физическа дистанция.

д)Чрез класните ръководители на паралелките организира разяснителни информационни кампании за родителите, като участници в образователния процес, както и изпращане на електронни съобщения до родителите чрез  електронни приложения и/или електронна поща.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И НА МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ

 Педагогическите специалисти и медицинското лице са длъжни да се запознаят срещу подпис не по-късно от  3 – работни дни преди началото на учебната година с настоящите правила и да ги спазват стриктно.

Педагогическите специалисти, медицинските специалисти и непедагогическия персонал измиват ръцете си, дезинфекцират се и поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в институцията и дават личен пример на учениците.

В началото на занятията педагогическите специалисти инструктират учениците, съобразено възрастовите им особености, за спазване на изискванията за лична хигиена като провеждат периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

 Класните ръководители на паралелките:

 1. Организират информационни кампании за родителите с цел разясняване на:

а) настоящите правила с необходимите пояснения и аргументация за постигане на необходимата увереност и спокойствие от страна на родителите;

б) конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в рискова група.

 1. Организират изпращане на електронни съобщения до родителите чрез електронни приложения и/или електронна поща за:

а) създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището – по-късно от  3 – работни дни след началото на учебната година;

б) епидемичната ситуация в училището – регулярно, веднъж седмично с цел поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на стрес и напрежение, както и елиминиране на възможностите за дезинформация (получаване на подвеждаща и/или непотвърдена информация);

в) обобщават и предава на директора и/или на медицинското лице събраната от родителите (по служебен път) здравна информация за всеки ученик

г) при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата в училището – извънредно, но не по-късно от – работен ден след потвърждаването на заболяване, като информацията включва: броя на заболелите, от кои класове, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес;

д) провеждат консултации с родителите предимно в електронна среда, а при необходимост от пряк контакт при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. разстояние и със защитна маска.

При превключване от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна среда, организирането и провеждането му от страна на учителите е в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни.

 По време на междучасията педагогическите специалисти предлагат на учениците занимания и дейности, които подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация.

 Педагогическите специалисти и медицинското лице напомнят на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ХИГИЕНАТА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО

       Лицата, които отговарят за хигиената в сградата на училището:

 • Проветряват всички помещения често за поне 10 мин – сутрин, преди пристигане на учениците, по време на излизане в междучасия, при почистване на помещенията и в края на работния ден.
 • Извършват дезинфекция на помещенията двукратно: преди началото и след приключване на смяната, а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.
 • Почистват тоалетните с почистващи препарати и ги дезинфекцират поне след всяко междучасие.
 • Почистват и дезинфекцират чинове/маси, столове и други повърхности и точки за контакт не по-малко от 3- пъти дневно.
 • Изпразват кошчетата за боклук не по-малко от 2 – пъти дневно, след което ги измиват и дезинфекцират.
 • Ползват дезинфектанти, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

  Родителите на учениците са длъжни да декларират обстоятелството, че не им е известно детето им да е било в контакт със заразно болни, няма признаци на заразна болест или положителен резултат за COVID-19, както и че не е поставено под карантина за COVID-19. В декларацията посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа в институцията.

 Родителите се задължават:

а) да не водят детето си в институцията, ако забележат признаци на заболяване и/или повишена телесна температура;

б) да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве на детето им;

в) да организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, че то проявява признаци на заболяване;

г) осигуряват маска, в случай че носенето на маска е както по желание на ученика, така и по препоръка на лекуващия/личния му лекар, а също и за носене в общите закрити части на училището.

 

Приложение № 1

 

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

 

Децата са податливи на инфекция с причинителя на COVID-19, но обикновено протичането при тях е безсимптомно или с по-леки симптоми в сравнение с възрастните. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане. Данните за децата като източници на разпространение на новия коронавирус са все още ограничени, като непрекъснато се натрупва все по-нова и нова информация, свързана с протичането на заболяването и неговите последствия в детската възраст.

Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и същият ще бъде периодично актуализиран на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.

Като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.).  Вниманието трябва да е насочено и към децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален. Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.  

Предвид гореизложеното при преценка на лекуващ или проследяващ лекар форма на обучение, различна от дневната,  може да се препоръча и за деца с други заболявания, които не са посочени в списъка.  

От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение, различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално за всяко дете от лекар специалист, провеждащ наблюдението на съответното дете, според тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след консултация с психолог. За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

 

Имунология

Първични имунни дефицити при деца – над 200 вида.

 Техният брой се променя всяка година.

        Детска кардиология

 1. Хемодинамично значими

Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ)  и налагат прием на медикаменти:

– ВСМ с ляво-десен шънт

– цианотични ВСМ

– обструктивни ВСМ – комплексни ВСМ 

 1. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН
 2. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение
 3. Артериална хипертония – ІІ степен

Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:

 – сърдечна недостатъчност

– белодробна хипертония

– артериална хипоксемия (сатурация под 85%)

 – риск от внезапна смърт – коморбидност с органна увреда

 

 

 

Детска неврология

 Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия – ДЦП, дегенеративни/заболявания на нервната система.    

При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях да бъде както досега – индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност).   

Детска ревматология

 1. Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици
 2. Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца
 3. Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента

 Хронични ендокринологични заболявания

 1. Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром
 2. Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма
 3. Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми 
 4. Болест на Адисон  5.  Новооткрити тиреотоксикози    

Метаболитни и генетични заболявания

 1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип – органични ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза
 2. Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит – синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром
 3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея
 4. Мукополизахаридози

Детска нефрология и хемодиализа

 1. Деца след бъбречна трансплантация
 2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром, васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия)  

Детска гастроентерология

 1. Болест на Крон
 2. Улцерозен колит
 3. Автоимунен хепатит
 4. Деца на домашно парентерално хранене
 5. Деца с трансплантиран черен дроб

 

Детска фтизиатрия

 1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне – първите 2 месеца
 2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне – до трайно обезбациляване
 3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на неврологичната симптоматика и обезбациляване 4. Всички хематогенно-десиминирани форми – до нормализиране на рентгеноморфологичните промени и обезбациляване

Детска онкохематология

 1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия
 2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)
 3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или имуносупресивни медикаменти
 4. Всички деца с хронични хемолитични анемии

Детска пулмология

 1. Муковисцидоза
 2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма
 3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб
 4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации
 5. Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването
 6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин
 7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея
 8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, кислородозависимост

Детска гръдна хирургия      

 1. Деца след оперативни торакални интервенции

        Детска офталмология

 1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит

По отношение на родители/настойници с риск от тежко протичане на COVID-19 следва да се имат предвид следните придружаващи заболявания: захарен диабет, артериална хипертония, хронично белодробно заболяване, онкологични заболявания, както и всяко заболяване, водещо до компрометиране на имунитета или хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи. 

В тези случаи препоръка за провеждане на самостоятелна форма на обучение при дете на родител/настойник с хронично заболяване поради риск от тежко протичане при родителя/настойника трябва да се издаде от проследяващия лекар специалист.  Препоръките съобразно посочените заболявания подлежат на периодична актуализация на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.

 

   

 

 

 

Правилата са разработени в изпълнение на:

 1. Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.
 2. Указания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене и обекти за търговия с храни на Българската агенция за безопасност на храните
 3. Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването.
 4. Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването.
 5. Писмо от Българската агенция за безопасност на храните до г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката относно организацията на обедното хранене на учениците в училищата през предстоящата учебна 2020/2021 година.

 

Настоящите правила са приети  с Протокол №9  / 14.09.2020 г.  от заседание на общото събрание на ПГАВТ“А.С.Попов“ – гр.София и са утвърдени със Заповед № РД –  622 от 04.09.2020 г. на директора  на  училището.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *