Специалност „Телекомуникационни  системи“

направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Професия: „Техник по комуникационни системи“

Учебна програма – виж тук

Специалността „Телекомуникационни системи” е модерна и перспективна специалност. С изучаването на учебни предмети като Електротехника, Градивни елементи, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника,  учениците поставят основите за изучаването на бъдещата им професия. В учебните предмети от специфичната теоретична и практическа професионална подготовка – Потребителски устройства, Преносни системи, Уплътнителни системи, Комутационни системи, Цифрови мрежи и системи, Мобилни телекомуникации, Отраслови стандарти, Учебна практика и Лабораторна практика – се придобиват знания и умения за телекомуникационните мрежи и системи, за възлите и устройствата в тях, изучават се съвременни дигитални технологии за пренос, комутиране и мултиплексиране на информация. Часовете по лабораторна и учебна практика се провеждат в специализирани лаборатории и работилници, оборудвани със съвременна техника и апаратура.  Учениците придобиват знания, умения и компетентности за проектиране, експлоатация, диагностика и поддръжка на телекомуникационна техника, мобилни мрежи и системи, оптични мрежи.

Завършилите специалността „Телекомуникационни системи” получават удостоверение за професионална квалификация, което им присъжда ІІІ професионално-квалификационна степен с професия “Техник по комуникационни системи“. Това им дава предимство за прием във факултета по телекомуникации в Технически университет – София и Висше училище по телекомуникации и пощи, както и признаване на кредити в Нов Български Университет.

След завършване на тази специалност учениците могат да работят във фирми за телекомуникационна техника, сигнално-охранителни системи, мобилни оператори, оператори на телекомуникационни услуги и др.

 

Прием и условия за кандидатстване може да видите тук