Нaшите Специалности

направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“
направление „Компютърни науки“
Телекомуникационни системи

Направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" Професия: "Техник по комуникационни системи"

Приложно програмиране

Направление "Компютърни науки"
Професия: "Приложен програмист"

Компютърни мрежи

Направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" Професия: "Техник на компютърни системи"

Компютърна техника и технологии

Направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" Професия: "Техник на компютърни системи"

Микропроцесорна техника

Направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" Техник на електронна техника"

Системно програмиране

Направление "Компютърни науки"
Професия: "Системен програмист"