Един проект на Професионална Гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация “А.С. Попов”-гр. София по програмата „Еразъм+“, 2015г., дейност КД1. Проектът с име „Професионално и заедно в усвояване на иновативни образователни технологии“ обединяваше 2 дейности, които са в унисон с главната цел на „Еразъм +“ и КД 1 за образователна мобилност на граждани, а именно транснационална мобилност на ученици от професионални гимназии с цел провеждане на стаж на реално работно място и мобилност на учители с цел повишаване на квалификацията за преподаване.

Проектът даде възможност “Професионално и заедно” 14 ученици и 14 учители да усвоят нови иновативни технологии за учене и преподаване. Проектът допринесе за развитието на човешкия фактор в учебния процес и неговото оптимизиране чрез усвояване на иновативни образователни  технологии и създаване на нов тип учебна среда,в която учителите да представят своите компетентности по един по-творчески,по-атрактивен и ефективен начин,а при учениците да бъде провокирана мотивация за по-резултатно усвояване на знания и умения. Чрез усъвършенстване на дигиталните компетентности на ученици и учители се осъществи изграждането на обща образователна среда,в която обучаващи и обучаеми са активни и взаимнодопълващи се.

Мобилноста  се проведе в гр. Римини-Италия.

С помощта на европейската програма „Еразъм +“,  “Професионално и заедно”  ПГАВТ направи крачка към реализиране на една мечта – да направи усвояването на професията „Техник по комуникационни системи“ достъпно, желано и успешно, т. е да предефинира процеса на учене.