2017 – 2019

Проект IT PraXis
Практики за млади ИТ професионалисти

Продължава партньорството между Професионалната гимназия по аудио, видео и телекомуникация “А. С. Попов” – гр. София и бизнеса за провеждане на обучителни практики в чужбина

ПГАВТ “Попов” е партньор в Национален консорциум в областта на професионалното образование и обучение, който получава финансиране по Програма “Еразъм+” на Европейския съюз на проект за реализиране на обучителни практики в чужбина на ученици.

Проектът е насочен основно към ученици от ХI клас, обучаващи се по професията “Техник на компютърни системи”. Допустимо е участието на изявени ученици от Х и ХII клас.

Поканата за участие е публикувана на уеб страницата на координатора на Националния консорциум: http://barsconsult.bg/projects/IT-Praxis/. Допълнителна информация може да се получи и чрез страницата на проекта във фейсбук: https://www.facebook.com/ITPraXis2017/, както и чрез информационните табла в училището, в часа на класа, от класния ръководител, в часовете по ИТ.

Участието ще бъде удостоверено с Европас сертификати за мобилност, в които ще бъдат описани подробно придобитите компетентности. Практиките по проекта ще бъдат признати за производствена практика на учениците по специалността.

Предвижда се практиките да се проведат за две седмици в Сицилия (Италия) след приключване на учебната 2017/2018 година.

Девет ученика от Професионалната гимназия по аудио, видео и телекомуникация “А. С. Попов” – гр. София проведоха практики в чужбина

Успешно приключиха мобилностите по проект IT PraXis, в който участваха 9 ученика от 11 клас от специалността “Компютърна техника и технологии”. Те бяха придружавани от учителя по информационни и комуникационни технологии инж. Розалия Андонова.

Практиките се осъществиха на реални работни места в ИКТ компании в последните две седмици на м. юли 2018 г. в Сицилия (Италия). Те бяха удостоверени с Европас сертификати за мобилност. Половината от участниците получиха допълнителни препоръки от компаниите за отлично представяне.

Официалното връчване на сертификатите е в началото на Учебната 2018/2019 година.

Повече информация и отзиви от участниците в проекта можете да прочете тук:

Проект № 2017-1-BG01-KA102-035799 е финансиран по Програма “Еразъм+” на Европейския съюз.

Project No 2017-1-BG01-KA102-035799 is funded under the Erasmus+ Programme of the European Union.

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”