ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ „А.С.ПОПОВ“

Проект  “Заедно за успешна професионална реализация“ по секторна програма „Еразъм+”

дейност «ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ОБУЧАЕМИ И ПЕРСОНАЛ  В СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ»

Договор № : 2016-1-BG01-KA102-023052

==========================================================================

Тази година гимназията работи по проект „Заедно за успешна професионална реализация“, който ще осигури стаж на реални работни места на 20 ученика от гимназията от 11 клас, всички специалности, в немски фирми и 6 учители по професионална подготовка. Предвижда се мобилността да се проведе от 11.06. до 24.062017 год.

Проектът стартира на 01.10.2016 год. Проведена бе рекламна кампания за популяризиране на основните дейности по проекта – мобилност на ученици и учители, както и неговите цели и основни задачи, начини за кандидатстване. На информационно табло в училището бяха обявени основните дейности, цели, срокове и очаквани резултати, свързани с двете мобилности – на ученици и учители по ПП. Бяха изработени  рекламни материали – плакати, календари, флаери и дипляни. На педагогически съвет учителите бяха запознати с целите на проекта. Запознахме учениците от 11 клас, които са основни ползватели по проекта. Родителите също бяха информирани за проекта по време на проведената родителска среща като бяха раздадени и рекламни материали. Желаещите ученици от 11 клас подаваха своите документи до 25.11.2016 год. – заявление по образец, характеристика от предходна година, мотивационно писмо. Подадени бяха документи от 58 ученика, всички отговарящи на изискванията. Разработени бяха критерии за класиране от комисия, назначена със заповед на директора на гимназията. Разработен бе теоретичен тест и практически задания за изпитите по теория и практика от същата комисия. На 14.12.2017 год. се проведе изпита по теория, а на 19.12.2017 год. – този по практика. Комисията обработи резултатите и състави протокол с класираните ученици – 20 на брой. Поради наличие на близнаци в 11е клас, единия от които е класиран, а другият – първа резерва, бе взето решение до мобилността в Берлин да бъдат допуснати 21 ученика, от които 2 момичета и 19 момчета, както следва:

11а – 6 ученика

11б – 3 ученика;

11в- 4 ученика;

11г – 3 ученика;

11д – 3 ученика;

11е -1+1ученика.

По специалности:

Радио- и телевизионна техника – 6 ученика /11а/,

Телекомуникационни системи  – 6 ученика /11б, д/,

Кинотехника, аудио- и видеосистеми  – 4 ученика /11в/

Компютърна техника и технологии  – 5 ученика /11г, е/.

С тези ученици предстои провеждане на педагогическа професионална  и езикова подготовка през месец  април. В момента тече културната подготовка. Мобилността ще се осъществи в периода 11.06.-24.06.2017 год.

Участниците в мобилността на учителите ще бъдат обявени в скоро време, а тя ще се осъществи в периода 11.06.-18.06.2017 год. През април с класираните преподаватели по професионална подготовка ще се проведе обучение, свързано с кариерното ориентиране.

Презентация – група В.Томова

Презентация – група Е.Моллова

Презентация – група Л. Марков