Стратегия за развитието на ПГАВТ А.С.Попов
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Права за квалификационна дейност
Процедура за определяне на задълженията от Вътрешните правила за опазване на МТБ
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
План за работа на училищен координационен съвет за справяне с насилието и тормоза между учениците в училище
План за работа на училищния психолог
План за дейността на Методичното обединение на учителите по професионална подготовка
План за дейността на методичното обединение по български език и литература
План за работа на училищен координационен съвет за спрявяне с насилието и тормоза между учениците
План график за дейностите на главния учител по теоритична професионална подготовка
План за квалификационна дейност за учебната 2018/2019г.
Правилник за пропусквателния режим в училище
Механизъм за противодействие на тормоза в училище
Етичен кодекс на училищната общност
Дейности за превенция срещу фиктивно записани ученици в училище
Годишен план за учебната 2018/2019г.
Вътрешни правила за опазване на материалната база в училище
Вътрешни правила за получаване на стипендии за учениците