Правилници

 • Правилник за дейността на ПГАВТ “А. С. Попов” за учебната 2023/2024 година
 • Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд
 • Правилник за пропусквателния режим в ПГАВТ “А. С. Попов”

Планове

 • План за сигурност
 • План за организиране и ръководство на спасителните и аварийни дейности при бедствия, аварии и катастрофи, пожари и други критични ситуации
 • План на комисията по Безопасност на Движение по Пътищата (БДП) 2023/2024
 • План-програма за Безопасност на Движение по Пътищата (БДП) 2022/2023
 • План за квалификационната дейност в ПГАВТ “А. С. Попов” за учебната 2023/2024 година, приложение 1, приложение 2
 • Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка ПГАВТ “А. С. Попов” за учебната 2023/2024 година
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2023/2024 година
 • Годишен план за дейността на ПГАВТ “А.С Попов” през учебната 2023/2024 година
 • Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи за учебната 2023/2024 година
 • Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2023/2024 година