Правилници

 • Правилник за дейността на ПГАВТ “А. С. Попов”
 • Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд
 • Правилник за пропусквателния режим в ПГАВТ “А. С. Попов”

Планове

 • План за сигурност
 • План за организиране и ръководство на спасителните и аварийни дейности при бедствия, аварии и катастрофи, пожари и други критични ситуации
 • План-програма за Безопасност на Движение по Пътищата (БДП)
 • План за сигурност на училищната общност
 • План за квалификационната дейност в ПГАВТ “А. С. Попов”, приложение 1, приложение 2
 • Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка ПГАВТ “А. С. Попов”
 • Програма отпадане за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023 учебна година
 • Годишен план за дейност на ПГАВТ “А.С Попов” през учебната 2022/2023 учебна година
 • Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи за 2022/2023 учебна година
 • Мерки за повишаване на качеството на образованието през учебната 2022/2023 учебна година