Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации „А. С. Попов“ – гр. София“ работи по реализацията на проект BG16RFOP001-3.002-0016-С06 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Главната цел на проекта е създаване на условия за съвременни образователни услуги чрез обновяване на образователната инфраструктура.

Основни дейности, предвидени за финансиране  и изпълнение в рамките на договора за гимназията по проекта са:

  • Цялостно обновяване на учебната сграда на гимназията, включващо изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност, подмяна на електрическата инсталация на гимназията; подмяна на абонатната станция и на амортизирани части от отоплителната система; Вътрешен ремонт на класни стаи, създаванен а условия за достъп на хора с увреждания чрез адаптиране на санитарни възли на всеки етаж от сградата и изграждане на асансьорна уредба за преодоляванена всички етажни нива;
  • Ремонт на прилежащо дворно място и полагане на нова настилка за спортната площадка

Общата стойност на  договора – 13 124 600 лв. , от които

  • Финансиране от ЕС – ЕФРР – 11 122 249,98 лв. 
  • Национално финансиране 1 962 750,02 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ за ремонтните дейности в ПГАВТ „ А. С. Попов“ , гр. София – 463 929, 83 лв.

Първа копка

Откриване на обновената сграда на ПГАВТ “А. С. Попов”

Отразяване в медиите