Обява за търг за отдаване под наем на Училищна лафка- бюфет и склад с площ 37,48 кв.м, част от имот публична държавна собственост

Заповед

Тръжни книжа

Бланка заявление за участие

Бланка ценово предложение

Договор за наем