През учебната 2022/2023 година по проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, в ПГАВТ “А. С. Попов” е сформиран “Клуб по софтуерен дизайн” с ръководител инж. Боян Михайлов.

Повече информация за проекта може да видите тук