Специалност „Микропроцесорна техника“

направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Професия „Техник на електронна техника“

Придобиват се знания и умения за преобразувателна и микропроцесорна техника, приложен софтуер;  професионални компетенции за  работа с приложни програмни продукти, проектиране, диагностика и ремонт на компютърни  и микропроцесорни системи.

След завършване на обучението си учениците могат да се реализират във фирми в областта на електрониката, компютърните системи.

Специалността „Микропроцесорна техника“ е от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникациона и компютърна техника“. След завършане на обучението си учениците придобиват  професия  „ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА“ и получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.

Учениците изучават предмети по обща, отраслова и специфична професионална подготовка. Придобиват знания по електротехника, градивни елементи, техническо чертане и документиране, аналогова схемотехика, цифрова схемотехника. Придобиват умения по електромонтажна практика, практика по схемотехника и лабораторна практика по електрически и електрони измервания. Придобитите знания и умения подготвят учениците за по-лесно усвояване на специфичните предмети, свързани с професията „Техник на електронна техника“. В часовете по специфична професионална подготовка учениците получават компетентности по преобразувателна техника, приложен софтуер, микропроцесорна техника;  работа с приложни програмни продукти и асемблер за микроконтролер, компютърни и микропроцесорни системи. Учениците придобиват практически умения по микропроцесорна техника и системи, специални електронни измервания.

След завършване на обучението си учениците могат да извършват:

  • монтаж и демонтаж на компоненти и функционални възли на микропроцесорната техника;
  • ремонт на дефекти в микропроцесорната техника;
  • тестване изправността и настройка на микропроцесорна система със специализиран софтуер;
  • експлоатация и поддръжка на микропроцесорна техника;
  • поддръжка и ремонт на интелигентни системи за събиране и обработка на информация, чрез микропроцесори;
  • документиране и анализ на текуща информация за функциониране на електронни устройства;
  • консултантска дейност с клиенти за продажба на съвременни микропроцесорни изделия и цифрови системи.

Всичко това дава богати възможности за работа във фирми, работещи в областта на електрониката, както и продължаване на обучението във висши учебни заведения в страната и чужбина.

Прием и условия за кандидатстване може да видите тук