Декларация ЗЗЛД изтеглете от ТУК

ОПРЕДЕЛЕНО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

на основание чл. 37, § 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Адвокатско дружество „Лазарков & Попов“,

адвокат Александър Лазарков –  тел.0893999777,

mail:  lazarkov.popov@gmail.com