Р Ъ К О В О Д Е Н   Е К И П
Маргарита Дойнова Янакиева Директор
Веселка Евгениева Филипова Заместник-директор учебна дейност
Цветанка Милушева Милушева-Димитрова Заместник-директор учебно-производствена дейност
Таня Цонкова Цонева Заместник-директор учебна дейност
Радостина Костадинова Пазвантова Заместник-директор административно-стопанска дейност
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И   Е К И П
Антоанета Георгиева Бахчеванова Старши учител по български език и литература
Биляна Димитрова Иванова Старши учител по физика и астрономия
Боян Мак Михайлов Учител по професионална подготовка – практическо обучение
Валентин Василев Петков Старши учител по професионална подготовка – практическо обучение
Ваня Милкова Павлова Старши учител по английски език
Венциела Димитрова Йончева-Иванова Старши учител по професионална подготовка – теоретично обучение
Вероника Вескова Петкова Главен учител по български език и литература
Веселин Бориславов Младенов Учител по професионална подготовка – теоретично обучение
Георги Владимиров Цеков Старши учител по професионална подготовка – практическо обучение
Георги Петров Пенев Учител по професионална подготовка – теоретично обучение
Гергана Димитрова Вацова Учител по физическо възпитание и спорт
Даниела Величкова Пенчева Старши учител по английски език
Даниела Софрониева Трендафилова-Александрова Старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда
Димитър Димитров Еникиев Учител по професионална подготовка – практическо обучение
Димитър Йорданов Тенджов Старши учител по професионална подготовка – практическо обучение
Елена Теодорова Иванова Старши учител по английски език
Емилия Петрова Анева Старши учител по професионална подготовка – теоретично обучение
Иванка Христова Стойкова Старши учител по немски език
Иванка Цветанова Баяслиева Старши учител по професионална подготовка – теоретично обучение
Илина Кръстева Петрова Старши учител по география и икономика
Илия Георгиев Вукарски Учител по професионална подготовка – теоретично обучение
Илияна Янкова Михалкова Учител по професионална подготовка – практическо обучение
Йоана Стоянова Мутафчийска Учител по професионална подготовка – практическо обучение
Йонка Радева Ценова Учител по професионална подготовка – теоретично обучение
Йорданка Пенева Борисова Главен учител по професионална подготовка – теоретично обучение
Искра Неделчева Иванова Учител по история и цивилизации, главен учител по възпитателната дейност
Константин Димитров Костов Старши учител по физическо възпитание и спорт
Красимира Иванова Панчева Старши учител по философски предметен цикъл и история и цивилизации
Кремена Господинова Караиванова Учител по математика
Кристина Владимирова Ангелова Учител по английски език
Кристиян Димитров Петков Учител по професионална подготовка – практическо обучение
Кръстинка Георгиева Петкова Старши учител по математика
Людмил Борисов Марков Старши учител по професионална подготовка – практическо обучение
Мария Иванова Караколева Старши учител по философски предметен цикъл
Мая Драгомирова Горунова Старши учител по професионална подготовка – теоретично обучение
Мелина Ботева Войцехович Учител по испански език
Надежда Борисова Илиева Старши учител по география и икономика
Надежда Стефанова Атанасова Старши учител по английски език
Надя Ангелова Цветкова-Филева Старши учител по история и цивилизации
Недко Георгиев Първанов Старши учител по физическо възпитание и спорт
Нели Петкова Гикова Старши учител по математика
Никол Николаева Панкова Учител по английски език
Николай Кирилов Стоянов Старши учител по химия и опазване на околната среда
Павел Димитров Петков Старши учител по професионална подготовка – практическо обучение
Петранка Кирилова Маринчева Главен учител по професионална подготовка – практическо обучение
Полина Каменова Радева-Захариева Учител по български език и литература
Радослав Фанов Николов Старши учител по математика
Розалия Стилиянова Андонова Старши учител по професионална подготовка – теоретично обучение
Ромео Иванов Михайлов Учител по професионална подготовка – практическо обучение
Росица Иванова Малинова Старши учител по физическо възпитание и спорт
Румяна Иванова Юрукова-Костадинова Старши учител по английски език
Румяна Станимирова Григорова Учител по музика
София Василева Модева Учител по руски език
Таня Данчева Димова Старши учител по български език и литература
Таня Илиева Пеева-Георгиева Старши учител по биология и здравно образование
Таня Цонкова Цонева Учител по професионална подготовка – практическо обучение
Татяна Асенова Ханъмова Училищен психолог
Теодора Добрева Кабакова Учител по испански език
Християн Ромеов Михайлов Учител по физика и астрономия
Цветелина Радославова Атанасова Учител по изобразително изкуство
Цветина Иванова Зойн Старши учител по английски език
Юлияна Николаева Петрова Старши учител по немски език
   
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Е Н   Е К И П
Елизабет Димитрова Велева Главен счетоводител
Нели Йорданова Дечева Счетоводител
Силвия Александрова Рангелова Касиер – Счетоводство
Деница Иванова Иванова Специалист обучение и развитие
Десислава Василева Дунева Завеждащ административна служба
Мариана Николова Грънчарова Библиотекар