Достъпът до информация и прозрачността в управлението на училищната институция е един от основните приоритети на Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация „А. С. Попов“. Ако в публикуваните в сайта документи не откривате конкретна информация, която Ви интересува, можете да се възползвате от правото си да получите допълнителна информация по ЗДОИ.

  1. Закон за достъп до обществена информация (виж тук)
  2. Административна процедура:

Орган по предоставянето на административната услуга: Директор

Подаване на заявление: Канцелалария – Завеждащ административна служба

                                                 работно време: 08:30ч. до 17:30ч.

                                                 гр. София, р-н Илинден, бул. Сливница № 10

                                                 телефон за връзка: 02 / 822 11 86, 828 50 10

                                                 ел.поща: pgavt_popov@abv.bg

Задължителни реквизити на заявлението:

  • Трите имена / наименованието и седалището на заявителя;
  • Адрес за кореспонденция със заявителя;
  • Описание на исканата информация.

Забележка: Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат в срока по чл.28 от ЗДОИ – 14 дневен срок, след датата на регистрирането им. Получените заявления се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните  по чл. 25, ал.1, т.1, 2, 4 от ЗДОИ. В случай, че ПГАВТ „А. С. Попов“ не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение заявителят се уведомява за това в 14-дневен срок от получаване на заявлението.

Образци на формуляри:

 – Заявление за достъп до обществена информация (ДОИ) (изтегли тук)

 – Образец протокол за предоставяне на ДОИ (изтегли тук

 – Заповед разходи ЗДОИ (изтегли тук)

Такси/ цени: съгласно Заповед разходи ЗДОИ