• Издаване на служебни бележки към различни институции
 • Заявление за академични справки за общия успех / успех по години и хорариум учебни часове
 • Заявление за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование
 • Заявление за допускане до изпит за промяна на оценката
 • Заявление за явяване на изпити за ученици самостоятелна форма на обучение
 • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование
 • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионално обучение
 • Заявление за издаване на европейско приложение към диплома за средно образование
 • Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
 • Заявление за преместване от друго училище
 • Заявление за промяна формата на обучение
 • Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас
 • Заявление за разрешаване на отсъствия от училище
 • Заявление – декларация за освобождаване от физическо възпитание и спорт
 • Заявление – образец